Voor 17:00 besteld, dezelfde dag verstuurd | Gratis verzending op bestellingen boven de €75,- 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:
Bike Butler B.V. HJE Wenckebackweg 161 1096 AM Amsterdam K.v.K. Amsterdam: 34.31.85.73
NB. de Bike Butler levert alleen goederen (en diensten) aan winkels. Consumenten zijn expliciet uitgesloten van levering.

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Bike Butler BV gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen ‘de Butler’.
2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als ‘afnemer’.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder ‘schriftelijk’ wordt hier tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Het door afnemer zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 
Artikel 2: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de Butler bindend.
2. Mondelinge afspraken binden de Butler eerst nadat deze schriftelijk door de Butler zijn bevestigd, dan wel zodra de Butler met instemming van afnemer een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de Butler bindend.
4. Door het doen van bestellingen door afnemer dan wel het leveren van zaken door de Butler, wordt in geen geval een duurrelatie tussen partijen aangegaan. Iedere bestelling door afnemer en levering door de Butler staat op zichzelf. De Butler heeft dan ook te allen tijde het recht - zonder opgave van redenen - niet( meer) te leveren aan afnemer. Indien er wel sprake mocht zijn van een duurrelatie, kan deze relatie (met onmiddellijke ingang) beëindigd worden door de Butler.
 
Artikel 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de Butler zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door afnemer aanvaard, dan heeft de Butler het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door de Butler gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport-, verzend-, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen
4. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde zaken blijven te allen tijde eigendom van de Butler. Deze dienen op eerste verzoek van de Butler op kosten van afnemer te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de Butler niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
5. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen, is de Butler gerechtigd de verhogingen aan afnemer door te berekenen.
 
Artikel 4: INSCHAKELING DERDEN
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Butler het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.
 
Artikel 5: LEVERING, LEVERINGSTERMIJNEN EN VOORTGANG LEVERING
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de Butler zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Waarbij de Butler nog een redelijke termijn wordt gegund om haar leveringsverplichtingen alsnog na te komen
2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de Butler per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op afnemer op het moment van levering. Hiermee wordt bedoeld: het moment waarop de te leveren zaken het pand van de Butler verlaten. Of het moment waarop de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de Butler te bepalen wijze, voor risico van de Butler maar voor kosten van de afnemer tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Zij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan afnemer te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van afnemer, behoudt de Butler zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan. De Butler stelt afnemer schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt afnemer daarbij in staat om zaken alsnog af te halen.
6. Indien de koper na verloop van één maand nog steeds in gebreke blijft aan zijn verplichtingen tot afname te voldoen, is afnemer direct in verzuim. De Butler heeft het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen.
7. Het voorafgaande laat de verplichting van afnemer de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
8. De Butler kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden naar evenredigheid verlengd.
9. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de Butler niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de Butler gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan afnemer in rekening te brengen.
10. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de Butler worden gemaakt ten verzoeke van de koper komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 
Artikel 6: EMBALLAGE
1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van de Butler en mogen door de koper niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.
2. De Butler is gerechtigd voor deze emballage een vergoeding bij afnemer in rekening te brengen. Na tijdige retournering van de emballage zal de Butler de vergoeding restitueren.
3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is afnemer voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
4. Indien het - ter beoordeling van de Butler - noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij afnemer in rekening gebracht en niet teruggenomen.
5. Indien emballage bedoeld is om slechts één maal te gebruiken, hoeft de Butler de emballage niet terug te nemen en is zij gerechtigd deze emballage bij afnemer achter te laten. Eventuele kosten voor het afvoeren van deze emballage zijn alsdan voor rekening van afnemer.
 
Artikel 7: RECLAMATIES EN RETOURZENDINGEN
1. Afnemer is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien afnemer zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de Butler te worden gebracht, dan wel dient afnemer de Butler binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de Butler.
2. Overige klachten dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan de Butler te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 8 van artikel 9 in aanmerking genomen.
4. Indien bovengemelde reclamaties niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de Butler kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen. Alsdan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
5. De bestelde zaken worden in de bij de Butler voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de Butler. Hierdoor is geen beroep op reclamatie mogelijk.
6. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclamaties geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van de Butler.
7. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.
8. De Butler dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die voor rekening en risico van afnemer.
9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de Butler te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclamatie.
11. Ingeval van terechte reclamaties zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.
 
Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. De Butler kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in deze branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van afnemer, haar personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de Butler, uit Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de Butler nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de Butler gesloten verzekering.
4. De Butler staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
5. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de Butler zich die zaken - te zijner keuze - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
6. Afnemer dient de Butler uiterlijk binnen 1 maand nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
7. Zo door de Butler geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
8. Afnemer verliest diens rechten jegens de Butler, en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de Butler tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte gegevens;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Butler.
9. Afnemer, kan in de gevallen als opgesomd in lid 8 van dit artikel, geen aanspraak maken op garanties.
 
Artikel 9: BETALING
1. Alle leveringen van de Butler dienen vooraf te geschieden tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien de Butler kopers na levering laat betalen, dient deze betaling binnen zeven dagen te zijn voldaan door koper. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper machtigt de Butler tot het automatisch incasseren volgens geldende zakelijke SEPA richtlijnen, van haar facturen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Factuur is tevens de aankondiging van het te incasseren bedrag na het verstrijken van de overeengekomen betaaltermijn.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. zal vanaf dat tijdstip aan afnemer een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% per maand in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
b) zal afnemer aan de Butler een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
c). zal de koper, na daartoe door de Butler te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 75,00;
d). heeft de Butler het recht, voor elke aan de koper verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de koper in rekening te brengen. De Butler zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
5. Ter keuze van de Butler kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
6. Indien afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Butler bevoegd de nakoming van de jegens afnemer aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de Butler het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.
7. Door afnemer gedane betalingen zullen door de gebruiker ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8. Afnemer is niet gerechtigd vorderingen van de Butler te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op de Butler. Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 
Artikel 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De Butler behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de koper aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de Butler heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de koper.
2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door afnemer slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval de Butler een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de Butler vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
4. De koper is verplicht de Butler terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
5. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
6. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is afnemer niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
7. Afnemer is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de Butler heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker te bewaren.
8. Afnemer dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd
 
Artikel 11: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de koper en de Butler gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 
Artikel 12: OVERMACHT
1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van afnemer of de Butler is de Butler gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan afnemer te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen - en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de Butler en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, verstoring in de levering door derden, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen
3. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is afnemer gehouden zijn verplichtingen jegens de Butler tot aan dat moment na te komen.
 
Artikel 13: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING, OPSCHORTING
1. Afnemer doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval afnemer de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de Butler een door de Butler nader te bepalen vergoeding verschuldigd. Afnemer is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de Butler te vergoeden. De Butler is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de koper in rekening te brengen.
5. Afnemer is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de Butler ter zake voortvloeiende aanspraken van deze derden
6. Door de koper reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
7. Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van afnemer zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is de Butler gerechtigd deze bij afnemer in rekening te brengen. De Butler is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten bij afnemer in rekening te brengen.
8. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is de Butler gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is afnemer gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de Butler te vergoeden.
 
Artikel 14: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen de Butler en afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de Butler, door dat recht worden beheerst.
3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de Butler de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de Butler is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
Indien uit dwingend recht voortvloeit dat afnemer mag kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, dient afnemer binnen één maand schriftelijk kenbaar te maken aan de Butler dat deze het geschil wil  voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een koper die gevestigd is buiten Nederland, is de Butler gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de koper gevestigd is.
 
Opgemaakt dd. 1 juni 2014